REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I ­ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pomalunki.pl (dalej „Sklep” ) jest dostępny pod adresem strony internetowej www.pomalunki.pl należy do POMALUNKI Katarzyna Piasecka ul. Umultowska 23/4 61-614 Poznań NIP: 8252112062 REGON: 061362483 (dalej „ Sprzedawca”/„Administrator”).
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny grafikami/obrazami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Grafika/Obraz może zostać stworzona na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. W regulaminie określone zostały warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Prezentowana na stronie Sklepu grafika/obraz stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 6. Ceny prezentowanej grafiki/obrazu zamieszczonej w Sklepie podawane są w złotych polskich.

ROZDZIAŁ II – DEFINICJE

Definicje w sklepie:

 1. Sklep, który posługuje się stroną internetową www.pomalunki.pl i umożliwia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej„Konsument”), korzystająca ze Sklepu.
 3. Grafika/Obraz–  rzeczy ruchome, wyprodukowane przez Sprzedawcę w tym przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. Koszyk – elektroniczny koszyk służący do przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności.
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.
 7. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby korzystać ze Sklepu warunkiem jest posiadanie oprogramowania i spełnienia minimalnych wymagań technicznych:

 1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. Dostęp do poczty elektronicznej;
 3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej;
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równocześnie oświadczeniem, że:

 1. Zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
 2. Zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem zamówienia;

ROZDZIAŁ IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, według wyboru Klienta, jest zgodna z Regulaminem.
 6. Klient ma możliwość składania Zamówienia przy pomocy formularza zamówień, jaki jest dostępny w Sklepie bądź poprzez kontakt ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej email: biuro@pomalunki.pl
 7. Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. Zamówienia, które zostały złożone w dni wolne od pracy zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym, jaki następuje po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 9. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma od Sprzedawcy wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a także z informacją dotyczącą sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówienia.
 10. Zamówienia nieopłacone w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia zostają anulowane przez Sprzedawcę, a umowa zostaje uważana za niezawartą.
 11. Klientowi przysługuje prawo do zrezygnowania z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą emailowo.

ROZDZIAŁ V – DOSTAWA I TERMIN

 1. Dostawa Zamówienia jest ograniczona do terytorium Polski, a także odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Zamówienia odbywa się za pośrednictwem kuriera.
 3. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu Internetowego w opisie informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 4. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej i opłaconej grafiki/obrazu Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może:
  1. przesłać ponownie grafikę/obraz.
  2. dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionej grafiki/obrazu po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego odpowiednio w wysokości określonej według cennika kuriera.
 5. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie wynosi do 3-4 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. Do terminu realizacji należy wliczyć termin dostawy od kuriera (zwykle jest to 1 dzień roboczy).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnie terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.

ROZDZIAŁ VI – CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie, a także w trakcie składania Zamówienia.
 2. W sklepie obowiązuje zwykły przelew ( wpłata na konto).

ROZDZIAŁ VII -UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru grafiki/obrazu z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona grafika/obraz jest przygotowywana według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy grafika/obraz znajduje się w oryginalnym pudełku i pozostaje niezmieniona, ani nie nosi oznak używania.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient może je wysłać pocztą tradycyjną na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu lub elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres e­mail: biuro@pomalunki.pl. W tytule wiadomości należy wpisać ZWROT.
 5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać grafikę/obraz na adres korespondencyjny Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę grafiki/obrazu oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy grafiki/obrazu do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania grafiki/obrazu przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
 7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki grafiki/obrazu, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną grafikę/obraz, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
 8. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres emailowy.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres korespondencyjny.
 4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. Sprzedawca wezwie niezwłocznie Klienta do uzupełnienia braków w reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 7. Reklamacje widocznych wad na produktach (np. ew. zabrudzenia czy skazy nie wynikające z uszkodzeń w transporcie) Sprzedawca przyjmuje maksymalnie do 3 dni od momentu odbioru przesyłki. Reklamacja musi zawierać numer zamówienia.
 8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia grafiki/obrazu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

ROZDZIAŁ IX­ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca będący administratorem danych osobowych ma obowiązek chronić dane osobowe Klientów.
 2. Dane, jakie podał Klient mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e­mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).
 4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, a także statystycznych oraz marketingowych.
 5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.
 6. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.
 7. Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e­mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).
 8. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera w trakcie składania Zamówienia lub na stronie Sklepu.
 9. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w formularzu zamówień adresu poczty elektronicznej Klienta, na który ma być przesyłany Newsletter i akceptacji oświadczenia.
 10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej e­mail: biuro@pomalunki.pl

ROZDZIAŁ X ­ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zaistniałe spory w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.
 2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.